Tin tức

Điều Kiện Lập Gia Tộc & Bang Hội


Yêu Cầu:
Tộc Trưởng: Đã từng rút 150 Vạn Đồng
Để lập được Bang Hội
Yêu Cầu:
Bang Chủ: Đã từng rút 300 Vạn Đồng