Tin tức

Mốc Ngoại Trang Nạp Đồng

  • Ngoại Trang có thể mua thông qua NPC Phòng Cụ hoặc Trang Sức tại các Thành Thị hoặc Tân Thủ Thôn với giá 1 Nguyệt Ảnh Thạch
  • Nhận ngoại trang ưu đãi nạp thẻ thông qua Quà Ngoại Trang Tích Lũy Nạp Thẻ trong Túi Tân Thủ
  • Nếu bạn đeo ngoại trang vào bị mất hình ảnh (mất đầu, thân) vui lòng tải giúp mình file tương ứng với bộ ngoại trang dưới đây
  • Sau đó mở thư mục chứa game của bạn lên, tìm thư mục pak
  • Rồi copy file vừa tải về vào đấy
Hình ẢnhGhi Chú

Đã từng rút 10.000 vạn Đồng
*Bộ Mực Ly Bàn Cánh
*Tải file update012018_1.pak nếu bị mất hình ảnh khi mặc
Đã từng rút 8000 vạn Đồng
* Bộ Thần Long – Kim Phụng
*Tải file update012018_1.pak nếu bị mất hình ảnh khi mặc
Đã từng rút 6000 vạn Đồng 
* Bộ Liệt Thạch Thiết
*Tải file update012018_1.pak nếu bị mất hình ảnh khi mặc
Đã từng rút 4000 vạn Đồng
* Bộ Nhã Thanh Hồ Điệp
*Tải file update012018_1.pak nếu bị mất hình ảnh khi mặc
Đã từng rút 2000 vạn Đồng 
* Bộ Bạch Ngọc Bích Hà
*Tải file update07.pak nếu bị mất hình ảnh khi mặc
Đã từng rút 1000 vạn Đồng
* Bộ Bích Long Nghịch Thế
*Tải file update07.pak nếu bị mất hình ảnh khi mặc
Đã từng rút 600 vạn Đồng 
* Bộ Kim Long Nghịch Thế
Đã từng rút 400 vạn Đồng 
* Bộ Quân Lâm (Nam) – Phượng Vũ (Nữ)
* Tải file update06.pak nếu bị mất hình ảnh khi mặc
Đã từng rút 200 vạn Đồng 
* Bộ Lam Hải (Nam) – Lam Điệp (Nữ)
Đã từng rút 100 vạn Đồng 
* Bộ Thanh Sương (Nam) – Hoa Tinh (Nữ)
Tải file update06.pak nếu bị mất hình ảnh khi mặc
Đã từng rút 50 vạn Đồng 
* Bộ Sí Nhiễm (Nam) – Đào Tịch (Nữ)
Tải file update04.pak nếu bị mất hình ảnh khi mặc